واريکوسل و ناباروري مردان

کد محصول
موجودی انبار موجود

واريکوسل يکي از بحث برانگيزترين مسائل در زمينهي اورولوژي و طب توليدمثل است و بهعنوان دليل اصلي ايجاد ناباروري در مردان شناخته ميشود. اين وضعيت طريق سازوکارهاي پاتوفيزيولوژيک شناختهي شدهي متعدد سبب اختلال در اسپرماتوژنز ميشود. ديدگاه اخير در رابطه با اين بيماري بر اين بار است که تنش اکسايشي مؤلفهي اصلي ايجاد ناباروري در مردان مبتلا به واريکوسل است و بههمين جهت ترميم واريکوسل (واريکوسلکتومي) ميتواند علاوه بر کاهش تنش اکسايشي از ماهيت پيشروندهي اين بيماري و تنش اکسايشي سيستميک ناشي از آن جلوگيري کند. با وجود پيشرفت دانش بشر در مورد واريکوسل و رسيدن به توافق در برخي از زمينههاي مرتبط با آن مانند تشخيص و پاتوفيزيولوژي، بر سر سودمندي درمان آن و بيماران کانديد دريافت درمان همچنان اختلافنظر وجود دارد. با پيدايش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم، مقرون به صرفگي انجام مداخله و خصوصيات بيماران مورد توجه قرار گرفته است. 

مترجم دکتر بهزاد عباسي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1397
شابک 978-600-848-6-09-1
شمارگان 1000 نسخه

واريکوسل يکي از بحث برانگيزترين مسائل در زمينهي اورولوژي و طب توليدمثل است و بهعنوان دليل اصلي ايجاد ناباروري در مردان شناخته ميشود. اين وضعيت طريق سازوکارهاي پاتوفيزيولوژيک شناختهي شدهي متعدد سبب اختلال در اسپرماتوژنز ميشود. ديدگاه اخير در رابطه با اين بيماري بر اين بار است که تنش اکسايشي مؤلفهي اصلي ايجاد ناباروري در مردان مبتلا به واريکوسل است و بههمين جهت ترميم واريکوسل (واريکوسلکتومي) ميتواند علاوه بر کاهش تنش اکسايشي از ماهيت پيشروندهي اين بيماري و تنش اکسايشي سيستميک ناشي از آن جلوگيري کند. با وجود پيشرفت دانش بشر در مورد واريکوسل و رسيدن به توافق در برخي از زمينههاي مرتبط با آن مانند تشخيص و پاتوفيزيولوژي، بر سر سودمندي درمان آن و بيماران کانديد دريافت درمان همچنان اختلافنظر وجود دارد. با پيدايش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم، مقرون به صرفگي انجام مداخله و خصوصيات بيماران مورد توجه قرار گرفته است. 
کتاب واريکوسل و ناباروري مردان: مفاهيم، توافقات و تناقضات موجود تمامي جنبههاي مهم واريکوسل در رابطه با ناباروري را از اپيدميولوژي تا فنون کمکباروري، پاتوفيزيولوژي دخيل، آناليز مني، آزمونهاي عملکرد اختصاصي اسپرم و مديريت باليني با بررسي تمامي گزينههاي درماني موجود، پوشش ميدهد.
گروه هدف اين کتاب معتبر، پزشکان و دانشمندان شاغل در زمينهي مطالعه و درمان ناباروري مردان است و ميکوشد تا مروري فراگير و علمي را در زمينهي اهميت واريکوسل از نظر باليني و علمي در اختيار خوانندگان قرار دهد. متن اين کتاب به منحصر به فرد است، زيرا نخست ابزاري بسيار ارزشمند را براي پژوهشگران علوم پايه در زمينهي طب توليدمثل همچنين براي پزشکان شاغل در زمينهي ناباروري (مانند اورولوژيستها، متخصصان زنان و آندوکرينولوژيستها و جنينشناسان طب توليدمثل) فراهم ميکند و دوم با استفاده از طب بر پايهي شواهد، به گونهاي عميق و جديد نگارش شده است.

محصولات مرتبط