واريکوسل و ناباروري از ديدگاه سلولي - مولکولي و ژنتيک

کد محصول
موجودی انبار موجود

در بيشتر فرهنگ‌‌‌‌ها باروري از ارزش بالايي برخوردار بوده و ميل به فرزنددار شدن براي بقاي نسل، يک غريزه‌‌‌‌ي نهفته‌‌‌‌ي الهي در ميان تمام موجودات زنده ازجمله انسان است. در اين ميان افرادي هستند که در آرزوي داشتن فرزند، ناکام مي‌‌‌‌مانند. ناباروري و مشکلات فردي و اجتماعي ناشي از آن، به‌‌‌‌عنوان يکي از مسائل مهم زوج‌‌‌‌ها به شمار ميرود و سير درمان آن بر تمام جنبههاي زندگي زوج نابارور تأثير مي‌‌‌‌گذارد و عدم موفقيت در درمان مي‌‌‌‌تواند سبب اختلالات رواني و عاطفي متعدد شود. هر روز سرمايه‌‌‌‌هاي هنگفتي از دارايي‌‌‌‌هاي مادّي و معنوي مردم و کشور صرف درمان ناباروري مي‌‌‌‌شود تا شايد محفل سوت و کور خانواده‌‌‌‌اي به آهنگ دلنشين يک نوزاد، رونق گيرد. ناباروري به دلايل مختلفي در هر دو جنس زن و مرد اتفاق ميافتد. بر‌‌‌‌اساس آمارها حدود نيمي از دلايل ناباروري‌‌‌‌ها، به‌‌‌‌طور کامل يا نسبي به عوامل مردانه وابسته بوده و عوامل محيطي و ژنتيکي در بروز ناباروري مردان مؤثر است.

مولف دکتر محمدحسين نصراصفهاني، دکتر مرضيه تولايي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1396
شابک 978-600-8486-03-9

در بيشتر فرهنگها باروري از ارزش بالايي برخوردار بوده و ميل به فرزنددار شدن براي بقاي نسل، يک غريزهي نهفتهي الهي در ميان تمام موجودات زنده ازجمله انسان است. در اين ميان افرادي هستند که در آرزوي داشتن فرزند، ناکام ميمانند. ناباروري و مشکلات فردي و اجتماعي ناشي از آن، بهعنوان يکي از مسائل مهم زوجها به شمار ميرود و سير درمان آن بر تمام جنبههاي زندگي زوج نابارور تأثير ميگذارد و عدم موفقيت در درمان ميتواند سبب اختلالات رواني و عاطفي متعدد شود. هر روز سرمايههاي هنگفتي از داراييهاي مادّي و معنوي مردم و کشور صرف درمان ناباروري ميشود تا شايد محفل سوت و کور خانوادهاي به آهنگ دلنشين يک نوزاد، رونق گيرد. ناباروري به دلايل مختلفي در هر دو جنس زن و مرد اتفاق ميافتد. براساس آمارها حدود نيمي از دلايل ناباروريها، بهطور کامل يا نسبي به عوامل مردانه وابسته بوده و عوامل محيطي و ژنتيکي در بروز ناباروري مردان مؤثر است. از آنجايي که يکي از مهمترين رويکردها درخصوص کاهش مشکل ناباروري، تلاش براي کاهش بروز آن و ارتقاء آگاهي بهمنظور پيشگيري از بروز بيماري است، آگاهي از علل مختلف ايجاد کنندهي اين مشکل از اهميت درماني ويژهاي برخوردار است. 
واريکوسل يکي از دلايل عمدهي ناباروري در مردان است. شناخت عوامل مختلف محيطي، شغلي، وراثت و رفتاري مؤثر بر ايجاد واريکوسل و آگاهي از  اثرات هر يک از اين عوامل، بهمنظور پيشگيري از ابتلا به اين بيماري، اهميت فراواني دارد. تاکنون تحقيقات بسياري در زمينهي علل ايجاد واريکوسل و عواقب آن بر باروري صورت گرفته است. کتاب حاضر به بررسي سازوکارهاي سلولي و مولکولي، عوامل پاتولوژي درگير در ايجاد اين بيماري و روشهاي درماني ميپردازد. اميد است اين مطالب به شناخت صحيح از اين بيماري و انتخاب بهترين روش درمان براي اين افراد کمک کند. از مهمترين فوايد اين کتاب آن است که بهتقريب بيشتر مطالب علمي بهگونهاي ارائه شده که همراه با تصاوير واضح و بهياد ماندني در ذهن باقي بماند. تمام اين تصاوير از سايتهاي اينترنتي به خصوص Google image اقتباس شده است. 
 

محصولات مرتبط