مهندسي بافت استخوان و سلولهاي بنيادي مزانشيمي

کد محصول
موجودی انبار موجود

در دنياى مدرن و ماشينى امروزى انسان در معرض طيف وسيعى از بيمارى ها و حوادث قرار دارد. اغلب اين  آسيبها با  روشهاى پيشرفته پزشكى قابل درمان هستند ولى برخى از آنها غير قابل درمان و يا صعب العلاج تلقى  مىشوند. بيمارى هاى غير قابل درمان و يا صعب العلاج اغلب ضايعاتى هستند كه در آنها بخش وسيعى از بافت از بين رفته و مكانيسم هاى طبيعى بدن قادر به بازسازى بافت صدمه ديده نيست .درمان چنين آسيب هايى به عهده شاخه اى از علم پزشكى موسوم به طب ترميمى است. يكى از ابزارهاى طب ترميمى، استفاده از داروهاست ولى متاسفانه در مواردى كه ميزان آسيب وسيع باشد، دارو درمانى نمى تواند ترميم بافت آسيب ديده را پيش برد. اينجاست كه سلول درمانى به عنوان يك روش موثر بازسازى بافتى وارد عمل مى شود. واقع امر اين است كه بافت هاى بدن از سلول تنها تشكيل نشده اند بلكه آنها تركيبى هستند از سلول، مادة خارج سلولى و فاكتورهاى رشد .

مولف دكتر محمدرضا باغباناسلامينژاد (عضو هيئت علمي پژوهشگاه رويان)
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول / 1390
ویراستار رحيم توسليان
شابک 3-0-600-92587-978

در دنياى مدرن و ماشينى امروزى انسان در معرض طيف وسيعى از بيمارى ها و حوادث قرار دارد. اغلب اين  آسيبها با  روشهاى پيشرفته پزشكى قابل درمان هستند ولى برخى از آنها غير قابل درمان و يا صعب العلاج تلقى  مىشوند. بيمارى هاى غير قابل درمان و يا صعب العلاج اغلب ضايعاتى هستند كه در آنها بخش وسيعى از بافت از بين رفته و مكانيسم هاى طبيعى بدن قادر به بازسازى بافت صدمه ديده نيست .درمان چنين آسيب هايى به عهده شاخه اى از علم پزشكى موسوم به طب ترميمى است. يكى از ابزارهاى طب ترميمى، استفاده از داروهاست ولى متاسفانه در مواردى كه ميزان آسيب وسيع باشد، دارو درمانى نمى تواند ترميم بافت آسيب ديده را پيش برد. اينجاست كه سلول درمانى به عنوان يك روش موثر بازسازى بافتى وارد عمل مى شود. واقع امر اين است كه بافت هاى بدن از سلول تنها تشكيل نشده اند بلكه آنها تركيبى هستند از سلول، مادة خارج سلولى و فاكتورهاى رشد .
استفاده از سلول به تنهايى در برخى موارد بافت صدمه ديده را ترميم مى كند ولى اگر همين سلول با ماده خارج سلولى و فاكتور رشد تركيب شود و سازه اى شبه بافتى ساخته شود، تاثيراتش به مراتب بيشتر خواهد بود. ساخت سازة شبه بافتى موضوع علم مهندسى بافت است.
 

محصولات مرتبط