فيــبروم رحمي

کد محصول
موجودی انبار موجود

ليوميومها يا فيبرومها، شايعترين تومورهاي خوشخيم رحمي هستند که در 20-25 درصد از زنان سنين باروري مشاهده ميشوند. شيوع ميوم با افزايش سن، افزايش مييابد و در بيش از 30 درصد از زنان سنين 40-60 سال وجود دارد. ميومها با وجود خوشخيم بودن، سبب ايجاد موربيديتهي قابل توجه، بهويژه خونريزي غيرطبيعي رحم و عوارض باروري ميشوند؛ بنابراين، تشخيص و درمان آنها در هر سني حائز اهميت است. 

گردآوري دکتر فيروزه غفاري
مولف ) دکتر فيروزه احمدي، دکتر ستاره اخوان، دکتر مژگان تنساز، دکتر مريم حافظي، دکتر فريبا رمضانعلي، دکتر فيروزه غفاري، دکتر سيدعلي گلستانها، دکتر آناهيتا محسني، دکتر مهري مشايخي، دکتر مريم مشفقي،
همکاران تأليف (به ترتيب حروف الفبا): سميرا ادهمي، ناديا جهانگيري، مريم جوام، سميه موخواه
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1396
شمارگان 1000 نسخه

ليوميومها يا فيبرومها، شايعترين تومورهاي خوشخيم رحمي هستند که در 20-25 درصد از زنان سنين باروري مشاهده ميشوند. شيوع ميوم با افزايش سن، افزايش مييابد و در بيش از 30 درصد از زنان سنين 40-60 سال وجود دارد. ميومها با وجود خوشخيم بودن، سبب ايجاد موربيديتهي قابل توجه، بهويژه خونريزي غيرطبيعي رحم و عوارض باروري ميشوند؛ بنابراين، تشخيص و درمان آنها در هر سني حائز اهميت است. براي تشخيص قطعي همچنين تصميمگيري دربارهي نحوهي مديريت صحيح و انتخاب روش درمان، آگاهي از ويژگيهاي ميوم اعم از محل، اندازه و نوع آن ضروري است. درمانهاي متعددي براي فيبروم وجود دارد که پزشک پس از بررسي دقيق بيمار نسبت به انتخاب روش درماني مناسب اقدام ميکند. آگاهي از چارچوب درست بررسيهاي تشخيصي و اقدامات درماني، سبب بهبود نتايج درماني و رضايت بيمار خواهد شد. در مطلب پيشرو که با مساعدت جمعي از همکاران پژوهشگاه رويان همچنين اساتيد با تجربهي ساير مراکز علمي جمعآوري شده است، سعي کردهايم تا از جنبههاي مختلف به بررسي اين بيماري بپردازيم و اقدامات تشخيصي و درماني را براساس جديدترين مطالعات ارائه دهيم. اميد است مطالب گردآوري شده مفيد واقع شود. 
در اين کتاب سعي شده هر بخش با توجه به آخرين مطالعات در منابع معتبر علمي و پزشکي مبتني بر شواهد تدوين شود. از آنجا که علم پزشکي باشتاب روز افزون در حال پيشرفت است، براي بهکارگيري درمانهاي پيشنهادي و دوزهاي دارويي، مطالعهي بهروزتر و در نظر گرفتن هر بيمار بهطور خاص توصيه ميشود. بنابراين، پژوهشگاه رويان، ناشر و نويسندگان مسئوليتي از نظر عوارض احتمالي بر عهده نخواهند داشت. 

 

محصولات مرتبط