سلولهاي بنيادي مزانشيمي، مهندسي بافت غضروف و طب ترميم

کد محصول
موجودی انبار موجود

غضروف هيالين مفصلي، از لحاظ ساختار، از ماتريکس فراوان و سلول اندک تشکيل شده است. اين بافت به دليل فقدان رگهاي خونرسان، از ظرفيت ترميمي بسيار پاييني برخوردار بوده، آسيبهاي آن اغلب به ناتواني ميانجامد. 

مولف دكتر محمدرضا باغبان اسلامينژاد، الهام زمرديان
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول / 1391
ویراستار دکتر اعظم کوهکن
شابک 978-600-92587-4-1

غضروف هيالين مفصلي، از لحاظ ساختار، از ماتريکس فراوان و سلول اندک تشکيل شده است. اين بافت به دليل فقدان رگهاي خونرسان، از ظرفيت ترميمي بسيار پاييني برخوردار بوده، آسيبهاي آن اغلب به ناتواني ميانجامد. معمولا آسيبهاي غضروف هيالين با بافت فيبري پر شده، در نتيجه عملکرد مفصل برنميگردد. بازسازي بافت غضروف هيالين يکي از چالشهاي پزشکي ترميمي محسوب ميشود. چندين روش براي بازسازي آسيبهاي غضروف هيالين مرسوم است که بهترين آنها پيوند بافت غضروفي تهيه شده از بيمار يا جسد است. تهيه بافت پيوندي خود چندين محدوديت دارد از جمله اينکه منابع دهنده پيوند و نيز بافت قابل دسترسي از آنها کم است. به همين دليل دانشمندان و پزشکان همواره به دنبال جايگزيني مناسب براي پيوند بودهاند. اخيرا سازه غضروفي ساخته شده به روش مهندسي بافت به عنوان بهترين جايگزين پيوندهاي غضروفي، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در سالهاي اخير بهکارگيري سلولهاي بنيادي مزانشيمي در ترکيب سازه غضروفي، پيشرفتهاي قابل توجهي را در اين حوزه از علم ايجاد کرده است. کتاب حاضر به مقوله مهندسي بافت غضروف و سلولهاي بنيادي مزانشيمي ميپردازد.

محصولات مرتبط