زيست فناوري مولکولي (اصول و کاربرد DNA نوترکيب) (ويرايش چهارم)

کد محصول
موجودی انبار موجود


بيش از 20 سال از نخستين چاپ کتاب «زيستفناوري مولکولي؛ اصول و کاربرد DNA نوترکيب» بهعنوان مرجعي ارزشمند در اين رشتهي کاربردي ميگذرد. در اين مدت با توجه به رشد روزافزون اين رشتهي علمي، مطالب کتاب در سالهاي 1998، 2003 و 2010 سه بار مورد بازنگري قرار گرفته و متناسب با پيشرفتهاي صورت گرفته، فصلها و مطالب جديدي به کتاب افزوده شده است. مؤلفين کتاب از اساتيد برجستهي دانشگاههاي کانادا هستند که از نظرات و پيشنهادات جمع زيادي از اساتيد دانشگاههاي آمريکا بهره بردهاند. ويژگي مهم اين کتاب، جامعنگري آن در رشتههاي مختلف زيستشناسي، کشاورزي، پزشکي و صنعت است. نويسندگان اين کتاب فصول، مطالب و نمونههاي متعددي را به کاربرد زيستفناوري در هر رشته اختصاص داده و متناسب با موضوع مورد بحث از آخرين گزارشهاي علمي استفاده کردهاند.
 

مولف داود نصرآبادي، سيدشهابالدين ميرشاهولدي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1396
شابک 978-600-8486-01-5

بيش از 20 سال از نخستين چاپ کتاب «زيستفناوري مولکولي؛ اصول و کاربرد DNA نوترکيب» بهعنوان مرجعي ارزشمند در اين رشتهي کاربردي ميگذرد. در اين مدت با توجه به رشد روزافزون اين رشتهي علمي، مطالب کتاب در سالهاي 1998، 2003 و 2010 سه بار مورد بازنگري قرار گرفته و متناسب با پيشرفتهاي صورت گرفته، فصلها و مطالب جديدي به کتاب افزوده شده است. مؤلفين کتاب از اساتيد برجستهي دانشگاههاي کانادا هستند که از نظرات و پيشنهادات جمع زيادي از اساتيد دانشگاههاي آمريکا بهره بردهاند. ويژگي مهم اين کتاب، جامعنگري آن در رشتههاي مختلف زيستشناسي، کشاورزي، پزشکي و صنعت است. نويسندگان اين کتاب فصول، مطالب و نمونههاي متعددي را به کاربرد زيستفناوري در هر رشته اختصاص داده و متناسب با موضوع مورد بحث از آخرين گزارشهاي علمي استفاده کردهاند.
مطالب کتاب در چهار بخش گردآوري شده است. هر بخش با يک ديباچه براي ورود به موضوع و معرفي فصلها آغاز ميشود.بسته به موضوع، فصول مختلفي به هر بخش اختصاص داده شده است و مطالب هر فصل به کمک شکلها و نمودارهاي مختلف توضيح داده شده است. در هر فصل موضوعاتي داخل کادر و تحت عنوان «رويداد مهم» آمده است که به پيشزمينهي کشف يا تاريخچهي موضوع مورد بحث ميپردازد. اين مطالب در درک اهميت موضوع و آشنايي با تلاشهاي صورت گرفته کمک زيادي به خواننده ميکند. در انتهاي هر فصل چکيدهاي از مطالب آمده است و منابعي براي مطالعهي بيشتر خوانندگان معرفي شده است. سؤالات مروري در انتهاي هر فصل به خواننده کمک ميکند تا ارزيابي جامعي از درک خود راجع به مطالب ارائه شده داشته باشد.
کتاب حاضر با داشتن بيش از 640 تصوير و 120 جدول، کمک تحسين برانگيزي در درک مطالب به خواننده و آشنايي وي با فنون رايج در رشتهي زيستفناوري ميکند. تسلسل و تنوع مطالب کتاب بهگونهاي است که دانشجويان و افراد مبتدي با حداقل آشنايي با زيستشناسي مولکولي بتوانند از مطالب کتاب بهرهمند شوند. نحوه طرح مسأله و ورود به موضوع با ارائهي نمونهها و شواهد مختلف و توضيح راهحلهاي ابداعي با شکلهاي متعدد و مناسب، کمک زيادي به پرورش قوهي ابتکار و خلاقيت خواننده در استفاده از روشهاي زيستفناوري در حل مسائل مشابه در شاخههاي ديگر علمي ميکند. واژهنامهي انتهايي کتاب به توضيح اصطلاحات و واژگان مورد استفاده و رايج در زيستفناوري ميپردازد. در گزينش معادلهاي فارسي اين واژگان سعي کردهايم که از مراجع معتبري چون دانشنامهي زيستفناوري و ژنتيک، تأليف بنياد دانشنامهي فارسي استفاده کنيم. در مواردي که معادل آن را نيافتيم با مراجعه به ساير منابع از تجربهي ديگران و درنهايت از خِرَد جمعي گروه استفاده کرديم.
کتاب «زيستفناوري مولکولي؛ اصول و کاربرد DNA نوترکيب» به زبانهاي متعددي در دنيا ترجمه شده است. مدتهاست که درس زيستفناوري در دانشگاههاي مختلف کشور تدريس ميشود، اما جاي خالي يک اثر فاخر و مرجع که بتواند پاسخگوي نياز دانشجويان مشتاق و اساتيد محترم در رشتههاي مختلف باشد، احساس ميشد. اين نياز ما را بر آن داشت تا با انتخاب اين کتاب و ترجمهي آن، به سهم خود گام کوچکي در جهت رفع خلأ علمي موجود در اين بخش برداريم. اهميت مقولهي زيستفناوري و نقش آن در توسعهي جايگاه علمي کشور در منطقه را ميتوان با نگاهي به سند چشمانداز بيست سالهي کشور در افق 1404 شمسي، بهسهولت دريافت. 
 

محصولات مرتبط