راديکالهاي آزاد اکسيژني و ناباروري

کد محصول
موجودی انبار موجود

در فرهنگ تمام ملل و اقوام مختلف، اصليترين هدف از تشکيل يک خانواده داشتن فرزند است. درکشور ما ايران نيز به دليل نوع تفکرات و ديدگاههاي خاصي که وجود دارد، بنيان و استحکام بسياري از خانوادهها به وجود يک کودک گره خورده است. با اينحال هميشه تلاش زوجين براي داشتن فرزند پايان خوشي نداشته و نزديک به 15 تا 20 درصد از زوجها هيچگاه طي يک روند طبيعي صاحب فرزند نخواهند شد.

مولف دکتر مجتبي رضازاده ولوجردي، ليلا راشکي قلعهنو
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1394
شابک 978-600-94587-7-6


در فرهنگ تمام ملل و اقوام مختلف، اصليترين هدف از تشکيل يک خانواده داشتن فرزند است. درکشور ما ايران نيز به دليل نوع تفکرات و ديدگاههاي خاصي که وجود دارد، بنيان و استحکام بسياري از خانوادهها به وجود يک کودک گره خورده است. با اينحال هميشه تلاش زوجين براي داشتن فرزند پايان خوشي نداشته و نزديک به 15 تا 20 درصد از زوجها هيچگاه طي يک روند طبيعي صاحب فرزند نخواهند شد. تغيير سبک زندگي افراد بهدنبال صنعتي شدن جهان نيز، سبب شده تا هر روز بر تعداد زوجهاي نابارور افزوده شود. اگرچه پيشرفت علم پزشکي در زمينة ناباروري و درمانهاي برخاسته از اين پيشرفت باعث شده تا نقطة اميدي در زندگي  بسياري از زوجهاي مراجعه کننده به مراکز ناباروري همچنان روشن بماند، امّا هنوز مسايل بسياري وجود دارد که مانع از موفقيت صددرصدي اين درمانها شده است.
از اين رو تلاش براي بالابردن نرخ موفقيت در درمانهاي کمک ناباروري باعث شده است تا بخش وسيعي از مطالعات جهاني و آزمايشگاهي به عوامل دخيل در ناباروري و راهکارهاي مربوط به آنها اختصاص يابد. نکتة حائز اهميت در اين تحقيقات، توجه به سوي مسائل درون سلولي و عواملي است که هيچگاه در زواية ديد يک ميکروسکوپ نوري جاي نميگيرند. مطالعة عوامل ژنتيکي و بيوشيميايي و تأثير پر رنگ آنها بر باروري توانسته است، آيندة روشني را براي درمان مردان و زنان نابارور ترسيم كند.
 

محصولات مرتبط