حفظ باروري در جنس مؤنث (از ديدگاه سلولي و مولکولي)

کد محصول
موجودی انبار موجود

پيشرفتهاي اخير در تشخيص و درمان سرطان، اميد به زندگي را در افراد مبتلا به سرطان افزايش داده است. ازجمله روشهاي درمان سرطان، راديوتراپي و شيميدرماني است که با استفاده از اشعههاي يونيز و داروهاي آلکيله کننده انجام ميشود. اثرات جانبي درمانهاي سيتوتوکسيک شامل: آسيب قطعي تخمدان، از دست دادن باروري در افراد و اختلال در عملکرد دستگاه اندوکرين است.

مولف دکتر مجتبي رضازاده ولوجردي، دکتر روحالله فتحي، دکتر سيده فاطمه سيادت
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1395
شابک 978-600-94587-9-0

پيشرفتهاي اخير در تشخيص و درمان سرطان، اميد به زندگي را در افراد مبتلا به سرطان افزايش داده است. ازجمله روشهاي درمان سرطان، راديوتراپي و شيميدرماني است که با استفاده از اشعههاي يونيز و داروهاي آلکيله کننده انجام ميشود. اثرات جانبي درمانهاي سيتوتوکسيک شامل: آسيب قطعي تخمدان، از دست دادن باروري در افراد و اختلال در عملکرد دستگاه اندوکرين است.
روشهاي درمان ناباروري در رابطه با اين دسته از بيماران شامل: انجماد جنين، تخمک و بافت تخمدان است. در روشهاي انجماد جنين و تخمک تحريکات هورموني براي افزايش تعداد تخمکها موردنياز است. چنين تحريکات هورموني، درمان سرطان را به تأخير انداخته و ممکن است بهطور مستقيم سبب پيشرفت تومورهاي سرطاني حساس به هورمون شود. انجماد جنين نسبت به انجماد تخمک، امکان موفقيت بيشتري دارد، اما تنها در افراد متأهل کاربرد دارد و در کودکان امکانپذير نيست. در انجماد جنين و تخمک، تعداد تخمکهاي بهدست آمده محدود است؛ در صورتي که انجماد بافت تخمدان که حاوي تعداد زيادي فوليکول بدوي است، مفيدتر بهنظر ميرسد. از مزاياي مهم انجماد بافت تخمدان، آغاز درمان سرطان بدون تأخير است. علاوهبراين، فوليکولهاي بدوي اندازهي کوچکي دارند و ازنظر ساختماني سادهترند؛ بنابراين، نسبت به فرايند انجماد و ذوب -که سبب تحليل فوليکولهاي بزرگ ميشود- مقاومترند.
نحوهي بهکارگيري بافت تخمدان منجمد بهمنظور توليد تخمک بالغ و دستيابي به يک لقاح موفق، به شرايط بدني بيمار، نمونهي ذخيره شده و امکانات علمي و آزمايشگاهي بستگي دارد. در اين ميان شناخت فرايندهاي سلولي و مولکولي مؤثر در جريان فوليکوژنز در بافت تخمدان بهمنظور طرحريزي مناسب يک روش مطلوب براي کسب نتيجهي مناسب را که همان «حفظ باروري در بيماران به خصوص سرطاني» است، ضروري ميکند.

 

محصولات مرتبط