حفظ باروري در بيماران مبتلا به سرطان

کد محصول
موجودی انبار موجود

با توجه به پيشرفتهاي اخيري که در زمينهي انکولوژي بهعمل آمده و افزايش ميزان زنده ماندن بيماران مبتلا به سرطان، بهخصوص در سنين باروري؛ بهبود کيفيت زندگي اين بيماران يک موضوع مهم است.

گردآوري دکتر فيروزه غفاري
همکاران تأليف دکتر پوپک افتخاري يزدي، دکتر ريچارد اندرسون، دکتر غلامرضا توگه، دکتر ساغر صالحپور، دکتر محمدعلي صديقي گيلاني، دکتر زهرا عسگري، دکتر صدف عليپور، دکتر فيروزه فغاري
با همکاري دکتر صديق حسيني، ناهيد نصيري
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1395
شابک 978-600-94587-8-3

با توجه به پيشرفتهاي اخيري که در زمينهي انکولوژي بهعمل آمده و افزايش ميزان زنده ماندن بيماران مبتلا به سرطان، بهخصوص در سنين باروري؛ بهبود کيفيت زندگي اين بيماران يک موضوع مهم است. وجود دوگانگي در مواجهه با يک تشخيص تهديد کنندهي حيات از يک سو و تمايل به داشتن فرزند از سوي ديگر، چالشي بزرگ براي بيماران سرطاني و پزشکان است؛ بنابراين، بايد متعاقباً آيندهي باروري اين بيماران بهطور دقيق موردنظر قرار گرفته شود. ضروري است که از اين بيماران حين درمان،مشاورههاي مختلف بهعمل آيد تا بتوان به کمک فنون مختلف پيش، حين و پس از درمان سرطان، باروري را در آنها حفظ کرد. بيماران نيازمند اين هستند که هرچه سريعتر با گزينههاي درماني حفظ باروري آشنا شده و تصميم نهايي را براي انتخاب نوع درمان در اين وضعيت بحراني بگيرند. راهکارهاي متعددي براي حفظ باروري پيشنهاد شده است، ولي انتخاب هر روش براي هر بيمار با توجه به سن بيمار، زمان در دسترس پيش از شروع درمان، وضعيت تأهل فرد، نوع سرطان و احتمال درگيري گناد بهسلولهاي توموري بايستي به دقت انتخاب شود. مطالب پيشرو، متن سخنراني کامل ارائه شده در سمپوزيوم حفظ باروري در مبتلايان به سرطان است. اميد است مطالب جمعآوري شده قدمي هرچند کوچک براي کمک به حفظ باروري در اين بيماران باشد.

 

محصولات مرتبط