تکوين و هيستوفيزيولوژي دستگاه توليدمثل مؤنث

کد محصول
موجودی انبار موجود

سيستم توليدمثلي يا سيستم تناسلي متشکل از اندامکهاي جنسي قرار گرفته در يک اندام است که با يکديگر براي تحقق اهداف توليدمثل همکاري ميکنند. با توجه به نقش حياتي اين سيستم در بقاي گونه، بسياري از دانشمندان معتقدند که سيستم توليدمثلي يکي از مهمترين سيستمهاي بدن است و درک چگونگي عملکرد آن به شناخت تکتک اجزاي تشکيل دهنده نياز دارد. در اين مجموعه نويسندگان توجه ويژهاي به مطالعهي همه جانبهي بخشهاي مختلف فرايندهاي توليدمثل مؤنث داشتهاند؛ بهطوري که بتواند براي دانشجويان و محققاني مناسب باشد که در تحقيقات زيستپزشکي و حيواني فعاليت ميکنند. همچنين متخصصان پزشکي، بيولوژي توليدمثل و معلمان نيز ميتوانند  براي بهروزرساني دانش خود از آن استفاده کنند.

مولف دکتر مجتبي رضازاده ولوجردي، دکتر محبوبه عموشاهي، دکتر اعظم دالمن
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1397
شابک 978-600-8486-08-4
شمارگان 1000 نسخه

سيستم توليدمثلي يا سيستم تناسلي متشکل از اندامکهاي جنسي قرار گرفته در يک اندام است که با يکديگر براي تحقق اهداف توليدمثل همکاري ميکنند. با توجه به نقش حياتي اين سيستم در بقاي گونه، بسياري از دانشمندان معتقدند که سيستم توليدمثلي يکي از مهمترين سيستمهاي بدن است و درک چگونگي عملکرد آن به شناخت تکتک اجزاي تشکيل دهنده نياز دارد. در اين مجموعه نويسندگان توجه ويژهاي به مطالعهي همه جانبهي بخشهاي مختلف فرايندهاي توليدمثل مؤنث داشتهاند؛ بهطوري که بتواند براي دانشجويان و محققاني مناسب باشد که در تحقيقات زيستپزشکي و حيواني فعاليت ميکنند. همچنين متخصصان پزشکي، بيولوژي توليدمثل و معلمان نيز ميتوانند  براي بهروزرساني دانش خود از آن استفاده کنند.
فصلهاي اين کتاب بر تخمدان، لولهي رحمي، رحم، گردن رحم و دستگاه تناسلي خارجي زن متمرکز است. فصل تخمدان به پيدايش و تمايز سلولهاي زاياي بدوي، فوليکولوژنز در دوران فتوسي، کودکي و بلوغ، تخمکگذاري و عملکرد لوتئال در سطح مولکولي، کنترل هورموني و بافتي ميپردازد و در فصلهاي رحم، لوله و گردن رحمي، چگونگي پيدايش، ساختار بافتي و تغييرات دورهاي در مراحل مختلف چرخهي توليدمثلي را توضيح ميدهد. فصل نهايي نيز اطلاعات مربوط به بيماريهاي هر بخش در سيستم توليدمثلي مؤنث را مورد بحث قرار ميدهد. يکي از ويژگيهاي برجستهي اين کتاب که آن را از موارد مشابه خود متمايز کرده، استفاده از تصاوير مناسب و بسيار در هر بخش براي فهم بهتر مطالب است. همچنين در پايان هر فصل، منابع بهکار رفته براي پيگيري بيشتر ارائه شده است. 
 

محصولات مرتبط