توليد و کشت جنين آزمايشگاهي موش

کد محصول
موجودی انبار موجود

از آنجاييکه دانش جنينشناسي در جنبههاي مختلف براي اهل تحقيق و پژوهش، مسائل قابل بررسي و بحثبرانگيز دارد، از جذابيت و اهميت خاصي برخوردار است. جنينشناسي علمي است که فرايند تکامل يک موجود تکسلولي را با عملکرد دستگاههاي پيشرفته و پُر سلول بدن موجودي کامل پيوند ميزند و بهطور نزديکي با علوم پزشکي، زيستشناسي، سلولهاي بنيادي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيک و حتي با شاخههايي از علم مهندسي آميخته است. چنين ويژگيهاي شاخص و منحصر بهفردي، علم جنينشناسي را به دانشي بين رشتهاي تبديل کرده و نام دانشمندان بزرگي را بر پهنهي خويش حک کرده است.

مولف دکتر روحالله فتحي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1396
شابک 978-600-8486-02-2

از آنجاييکه دانش جنينشناسي در جنبههاي مختلف براي اهل تحقيق و پژوهش، مسائل قابل بررسي و بحثبرانگيز دارد، از جذابيت و اهميت خاصي برخوردار است. جنينشناسي علمي است که فرايند تکامل يک موجود تکسلولي را با عملکرد دستگاههاي پيشرفته و پُر سلول بدن موجودي کامل پيوند ميزند و بهطور نزديکي با علوم پزشکي، زيستشناسي، سلولهاي بنيادي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيک و حتي با شاخههايي از علم مهندسي آميخته است. چنين ويژگيهاي شاخص و منحصر بهفردي، علم جنينشناسي را به دانشي بين رشتهاي تبديل کرده و نام دانشمندان بزرگي را بر پهنهي خويش حک کرده است.
لقاح آزمايشگاهي که در ميان عموم جامعه با عنوان لقاح آزمايشگاهي (IVF) شناخته ميشود، ازجمله روشهاي درماني بسيار مؤثر و پرفروغ در زمينهي جنينشناسي بوده که کمک شاياني به بشريت و ارتقاء سطح کيفي سلامت آن کرده است. اگرچه بهنظر ميرسد که IVF ابتدا بهمنظور کمک به زوجهاي نابارور بروز يافته است و اساس فعاليتهاي جنينشناسي باليني را شکل ميدهد؛ اما يادگيري آن بهعنوان مدلسازي فرايند تشکيل و تکامل جنين تکسلولي در محيط بدن در جايگاهي خارج از آن (محيط آزمايشگاه)، براي تحقيقات مختلف سلولي يا شناخت مسيرهاي مولکولي درگير در آن و حتي پي بردن به نحوهي ايجاد بيماريها و شيوهي درمان آنها ضروري و پر اهميت است. از اين رو طي اين دوره قصد داريم تا دانشجويان و پژوهشگران با انگيزه و علاقهمند به تحقيق در زمينهي جنينشناسي را با روشهاي پيچيدهي توليد جنين موشي در محيط آزمايشگاه آشنا کنيم.

 

محصولات مرتبط