تزريق اسپرم درون سيتوپلاسم تخمك (ميكرواينجكشن)

کد محصول
موجودی انبار موجود

تزريق اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک، موسوم بهروش "ميکرواينجکشن" يکي از روشهاي درمان ناباروري يا کمک باروري است. در اين روش با يک سوزن نازک تحت عنوان ميکروپيپت، اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک تزريق ميشود. اين روش به نامهاي ديگري مانند "تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم" يا "ميکرو" معروف است. بنابراين پس از تزريق اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک، جنين در آزمايشگاه تشکيل و به رحم منتقل ميشود. 

مولف دکتر محمدحسين نصراصفهاني، مرضيه تولايي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته بهجهاد دانشگاهي)
ويرايش ادبي و فني شهره روحباني
شابک 978-600-94587-0-7
نوبت چاپ اول/1393

تزريق اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک، موسوم بهروش "ميکرواينجکشن" يکي از روشهاي درمان ناباروري يا کمک باروري است. در اين روش با يک سوزن نازک تحت عنوان ميکروپيپت، اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک تزريق ميشود. اين روش به نامهاي ديگري مانند "تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم" يا "ميکرو" معروف است. بنابراين پس از تزريق اسپرم درون سيتوپلاسم تخمک، جنين در آزمايشگاه تشکيل و به رحم منتقل ميشود. اين روش بهطور معمول براي درمان ناباروري آقايان با اختلال پارامترهاي اسپرمي (تعداد، تحرک و شکل اسپرم) و زوجيني که پيش از اين با لقاح آزمايشگاهي (آي- وي- اف) بارور نشدهاند، مورد استفاده قرار ميگيرد. از فوايد اين ري اشاره کرد. بهطور سالانه تعداد زيادي از تولدها، مربوط به روش ميكرو است. 
هدف از انتشار اين کتاب، انتقال اطلاعات کافي در مورد روش درماني فوق، بهزباني ساده و روان بهزوجين نابارور است. اميد است اين مجموعه هر چند كوچك ولي باارزش بتواند راهنماي مناسبي براي زوجين نابارور مراجعه كننده بهمراكز درمان باروري و ناباروري باشد. 
 

محصولات مرتبط