بيولوژي توليدمثل از ديدگاه سلولي و مولکولي

کد محصول
موجودی انبار موجود

تکوين انسان با عمل باروري در لولههاي رحمي آغاز ميشود. اين فرايند با به اشتراک گذاشتن سلولهاي جنسي نر (اسپرم) و ماده (تخمک)، منجر به تشکيل سلول تخم ميشود.  ابتدا از تقسيم يک سلول تخم، دو سلول جنين تشکيل ميشود. سپس تقسيمات سلول بهطور مکرر رخ ميدهد تا يک تودة سلول بزرگتر ايجاد شود.

مولف دکتر محمدحسين نصراصفهاني، مرضيه تولايي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1394
شابک 978-600-94587-5-2

تکوين انسان با عمل باروري در لولههاي رحمي آغاز ميشود. اين فرايند با به اشتراک گذاشتن سلولهاي جنسي نر (اسپرم) و ماده (تخمک)، منجر به تشکيل سلول تخم ميشود.  ابتدا از تقسيم يک سلول تخم، دو سلول جنين تشکيل ميشود. سپس تقسيمات سلول بهطور مکرر رخ ميدهد تا يک تودة سلول بزرگتر ايجاد شود. اين تودة سلول به سمت لولههاي رحمي حرکت ميکند تا به رحم برسد. چسبيدن تودة سلول به رحم، لانهگزيني نام دارد.  پس از لانهگزيني، جنين به مدت نه ماه به رشد خود ادامه ميدهد. سپس آمادة خروج از رحم و تولد ميشود. از زمان تشکيل سلولهاي جنسي تا ايجاد جنين، مکانيسمهاي سلولي و مولکولي پيچيدهاي درگير هستند. طي سالهاي اخير تمرکز بيشتر از طرف پژوهشگران و دانشمندان براي شناخت اين مکانيسمها انجام شده است؛ بنابراين، تأليف يک مجموعة کاملي از اين دانستهها براي افزايش غنا علمي دانشجويان و محققان فعال کشور ضروري بهنظر ميرسد.


 

محصولات مرتبط