اصول کار در آزمايشگاه و ايمنيزيستي

کد محصول
موجودی انبار موجود

ايمنيزيستي به روشهاي جلوگيري از خطرات احتمالي بيولوژيک اطلاق شده که هم متوجه انسان و هم محيط زيست ميشود. اين تعريف در رشتههاي مختلفي مانند اکولوژي، کشاورزي، پزشکي، شيمي، ميکروبيولوژي و زيستشناسي به کار ميرود. ايمنيزيستي حاصل نگراني بشر از پيشرفت سريع علم در حوزههاي زيستي است که براي راحتتر کردن زندگي بشر به كار گرفته ميشود، ولي اگر بهطور حساب شده مورد استفاده قرار نگيرند، زيانهاي غيرقابل جبراني را بهبار ميآورند.

همکاران تأليف (به ترتيب حروف الفبا): دكتر محمدحسن اصغري وسطيکلائي، امير اميرييکتا، شيما بهناممنش، مريم حاجيکرم رعيت، کاوه خيرخواه رحيمآباد، زهرا شايق، اعظم صمديان، دكتر رضا عماني ساماني، سيدشهابالدين ميرشاهولدي، مصطفي نجاراصل، م
ویراستار دكتر پروانه افشاريان
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1394
شابک 978-600-94587-4-5

ايمنيزيستي به روشهاي جلوگيري از خطرات احتمالي بيولوژيک اطلاق شده که هم متوجه انسان و هم محيط زيست ميشود. اين تعريف در رشتههاي مختلفي مانند اکولوژي، کشاورزي، پزشکي، شيمي، ميکروبيولوژي و زيستشناسي به کار ميرود. ايمنيزيستي حاصل نگراني بشر از پيشرفت سريع علم در حوزههاي زيستي است که براي راحتتر کردن زندگي بشر به كار گرفته ميشود، ولي اگر بهطور حساب شده مورد استفاده قرار نگيرند، زيانهاي غيرقابل جبراني را بهبار ميآورند.

صنعتي شدن کشورها و بهدنبال آن افزايش بيابانها و از بين رفتن جنگلها و درنهايت نازک شدن لاية ازن، گرم شدن زمين و غيره از اولين نمونههاي زيان به محيط زيست در اثر پيشرفتهاي علمي است.

واژة ايمنيزيستي از دو قسمت Bio بهمعناي زيست و Safety تشكيل شده است که متأسفانه ترجمة کاملي از آن موجود نيست و در متون مختلف ترجمههاي متفاوتي از آن مانند: سلامت، ايمني، ايمن بودن، بيضرر بودن و غيره  ارائه شده است. اما بهنظر ميرسد که واژة ايمنيزيستي گويا و روشن باشد. ايمنيزيستي در مقابل کلمة Hazard قرار دارد که خطر ترجمه شده است و نوع بيولوژيک آن Biohazard ناميده ميشود.

محصولات مرتبط