اصول و روشهاي عملي فلوسايتومتري

کد محصول
موجودی انبار موجود

امروزه استفاده از روشهاي نوين آزمايشگاهي در زمينه تحقيقات پايه و علوم باليني گسترش بسيار يافته است. شايد بتوان به جرات گفت شناسايي چندين شاخص سلولي در زماني کوتاه، بررسي مجموعهاي از سلولها و جداکردن سلولهاي دلخواه از ميان مجموعههاي چند سلولي، بررسي شاخصهايي چون تقسيم سلول، مرگ سلول، ناهنجاريهاي کروموزومي و حتي بيان ژنها و به تصوير کشيدن و کمّي کردن چندين شاخص سلولي، که همه توسط فلوسايتومتري امکانپذير گرديده است؛ نه تنها انقلابي در حوزههاي مختلف علوم پايه ايجاد کرده، بلکه شناسايي برخي از بيماريها از جمله سرطانها را نيز در زماني کوتاه براي متخصصان علوم پزشکي امکانپذير ساخته است.

مولف دكتر مرضيه ابراهيمي، احسان جان زمين، فاضل صحرانشين ساماني، پرديس خسرواني
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول / 1392
شابک 978-600-92587-6-5


امروزه استفاده از روشهاي نوين آزمايشگاهي در زمينه تحقيقات پايه و علوم باليني گسترش بسيار يافته است. شايد بتوان به جرات گفت شناسايي چندين شاخص سلولي در زماني کوتاه، بررسي مجموعهاي از سلولها و جداکردن سلولهاي دلخواه از ميان مجموعههاي چند سلولي، بررسي شاخصهايي چون تقسيم سلول، مرگ سلول، ناهنجاريهاي کروموزومي و حتي بيان ژنها و به تصوير کشيدن و کمّي کردن چندين شاخص سلولي، که همه توسط فلوسايتومتري امکانپذير گرديده است؛ نه تنها انقلابي در حوزههاي مختلف علوم پايه ايجاد کرده، بلکه شناسايي برخي از بيماريها از جمله سرطانها را نيز در زماني کوتاه براي متخصصان علوم پزشکي امکانپذير ساخته است.
عليرغم کارآمد بودن روش فلوسايتومتري در تشخيص بيماريها و استفاده گسترده آن در بسياري از مراکز تحقيقاتي و بيمارستاني کشور، کتابي جامع به زبان فارسي در اين زمينه در دسترس دانشجويان، محققان و ساير کاربران اين تکنيک قرار نداشت تا راهگشاي مشکلات آنان باشد. لذا بر آن شديم تا مجموعه تجربيات خود را در اين زمينه گردآوري نموده و در اختيار همگان قرار دهيم. در فصول ابتدايي کتاب حاضر شرح مباني بنيادي فلوسايتومتري با بياني ساده و شيوا شرح داده شده است. در فصول بعد روشهاي عملي استفاده از دستگاه، روشهاي رنگآميزي و آمادهسازي نمونه و در نهايت چگونگي ارئه دادهها و حصول نتيجه مناسب با استفاده از نرمافزارهاي موجود بيان شده است.

محصولات مرتبط