اسپرم (شناخت و انتخاب اسپرم از ديدگاه باليني و مولکولي در افراد کانديد ICSI) (ويراست دوم )

کد محصول
موجودی انبار موجود

بارور بودن موهبتي است الهي كه همچون حلقهاي ارزشمند نسلها را به هم پيوند ميدهد تا نوع بشر هديهي آسماني حيات را به آيندگان بسپارد. در اين ميان افرادي هستند كه در آرزوي داشتن فرزند ناكام ميمانند. با اين وجود، محققين در اين تلاشند كه پاسخ مناسبي براي مسائلي كه با زندگي بشر در هم آميخته، بيابند. 

مولف دكتر محمدحسين نصراصفهاني، مرضيه تولايي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول (ويراست دوم)/ 1391
شابک 978-600-92587-3-4

بارور بودن موهبتي است الهي كه همچون حلقهاي ارزشمند نسلها را به هم پيوند ميدهد تا نوع بشر هديهي آسماني حيات را به آيندگان بسپارد. در اين ميان افرادي هستند كه در آرزوي داشتن فرزند ناكام ميمانند. با اين وجود، محققين در اين تلاشند كه پاسخ مناسبي براي مسائلي كه با زندگي بشر در هم آميخته، بيابند. در اين ميان ميتوان به تلاشهاي پيگير دانشمندان و صاحبان علم در سراسر گيتي اشاره كرد كه هر روز دستاوردي جديد را به جامعهي انساني هديه ميدهند. شايان ذكر است كه در اين بين، پژوهشگران متعهد ايراني نيز ميكوشند تا نام اين سرزمين را همواره در صفحهي زمان، درخشان و جاويدان نگاه دارند. يکي از فرزندان صالح اين مرز و بوم، دانشمند فقيد مرحوم دکتر کاظم آشتياني، مؤسس پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي بود، که با درايت و آينده نگري هوشمندانه بناي رفيعي بنيان نهاد تا در کشور عزيز ما نيز علوم جديد دانش زيستشناسي، بوميسازي گردد. آرمان آن عزيز از دست رفته و نيز تمام پژوهشگران در پژوهشگاه رويان بر اين پايه استوار بوده و خواهد بود که با به دست آوردن توانايي هر چه بيشتر در علوم سلولهاي بنيادي، همانندسازي و همچنين دانش باروري و ناباروري بتوانند گامهايي در جهت استقلال علمي کشور عزيزمان بردارند. 
در حال حاضر، پويندگان علم در سراسر جهان همواره با تمام قوا در جهت يافتن روشهايي جديد در زمينهي علم باروري و ناباروري تلاش ميكنند با اين هدف كه بتوانند راهي روشن و پرفروغ را در جهت درمان بيماران بپيمايند و به چشمهاي منتظر زوجهاي نابارور، نويد آمدن هديهاي را از سوي پروردگار بدهند. آن هديه همانا لبخند شيرين كودكي است كه پس از سالها انتظار والدين خود، به دل هاي پراميدشان تقديم ميكند.
 

محصولات مرتبط