اسيدهاي چرب و باروري جنس نر

کد محصول
موجودی انبار موجود

نقش جنس نر در باروري، هم سنگ جنس ماده است. برخلاف مطالعات فراوان در جنس ماده، معدودي از گروههاي علمي بر روي بهبود پارامترهاي باروري جنس نر از زواياي مختلف مطالعه ميکنند. اين در حالي است که سالهاست رابطه تغذيه و توليدمثل به اثبات رسيده است. مجموعه حاضر با هدف نزديک ساختن ديدگاههاي متخصصين تغذيه و توليدمثل به يکديگر، براي درک هر چه بهتر بخشي از مکانسيمها و اتخاذ روشهاي ساده و کارا براي حفظ و افزايش عملکرد باروري جنس نر در انسان و حيوانات تدوين شده است.

مولف دکتر عبدالحسين شاهوردي، دکتر عليرضا عليزاده مقدم ماسوله، وحيد اسماعيلي برزآبادي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول / 1392
شابک 978-600-92587-7-2

نقش جنس نر در باروري، هم سنگ جنس ماده است. برخلاف مطالعات فراوان در جنس ماده، معدودي از گروههاي علمي بر روي بهبود پارامترهاي باروري جنس نر از زواياي مختلف مطالعه ميکنند. اين در حالي است که سالهاست رابطه تغذيه و توليدمثل به اثبات رسيده است. مجموعه حاضر با هدف نزديک ساختن ديدگاههاي متخصصين تغذيه و توليدمثل به يکديگر، براي درک هر چه بهتر بخشي از مکانسيمها و اتخاذ روشهاي ساده و کارا براي حفظ و افزايش عملکرد باروري جنس نر در انسان و حيوانات تدوين شده است.
شناخت بيولوژي اسپرم و همچنين نقش تغذيه و به طور اختصاصي ليپيدها يا چربيها در موجودات نر طي دهههاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. نقش ليپيدها در اسپرم بسيار کليدي بوده و در بين اسيدهاي چرب به عنوان واحد سازنده ليپيدها، اسيدهاي چرب غيراشباع با چندين باند دوگانه 
(Poly Unsaturated Fatty Acids; PUFA) جايگاه ويژهاي در ساختار و عملکرد اسپرم دارند. اين اسيدهاي چرب عمدتا از دو منشا متابوليسم اسيدهاي چرب در بيضه و يا مستقيما از خوراک تامين ميشوند که هر دو ديدگاه قابل تامل هستند. 
اسيدهاي چرب در منابع غذايي و سيستمهاي متفاوت بيولوژيکي، بر اساس پيوندهاي کربن و هيدروژن موجود در ساختار آنها به دو گروه اشباع و غيراشباع تقسيم ميشوند. براي اسيدهاي چرب در گروه غيراشباع محل و تعداد باند دوگانه و نيز موقعيت هيدروژن به لحاظ سيس يا ترانس بسيار مهم است. اهميت اين موضوع به حدي است که با تغييرات هرچند جزئي و اندک در هر يک از موارد فوق حتي عملکرد اسيد چرب و متعاقب آن ساختار بيولوژيکي مورد نظر، دستخوش تغيير خواهد شد. با کنار هم قرار گرفتن اين واحدهاي سازنده در ساختار فسفوليپد، تري گليسيريد و ...، هر ساختار ليپيدي داري ويژگيهاي خاصي (کاملا ناشي از اسيدهاي چرب سازنده) خواهد بود. 

محصولات مرتبط