آگاهيهاي ضروري در استفاده از رحم جايگزين

کد محصول
موجودی انبار موجود

آرزوي داشتن فرزند غريزهاي فطري است و پدر و مادر شدن از مهمترين تحولات زندگي يک فرد و از هدفهاي اصلي ازدواج به شمار ميرود. امروزه با توسعه فناويهاي نوين در عرصه دانش پزشكي، امكانات و توانمندي هاي تازه اي فراروي بشر قرار گرفته است. ناباروري يكي از حيطههايي است كه پيشرفت علم پزشكي و فناوي هاي مربوطه توانسته است امكان پاسخ گويي به نياز انسانها را فراهم آورد. رحم جايگزين از جمله راههاي انتخابي براي داشتن فرزند است. 

مولف دکتر ميترا زندي
زیرنظر دکتر مرضيه شيوا، دکتر زهره ونکي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1393
شابک 978-600-94587-2-1


آرزوي داشتن فرزند غريزهاي فطري است و پدر و مادر شدن از مهمترين تحولات زندگي يک فرد و از هدفهاي اصلي ازدواج به شمار ميرود. امروزه با توسعه فناويهاي نوين در عرصه دانش پزشكي، امكانات و توانمندي هاي تازه اي فراروي بشر قرار گرفته است. ناباروري يكي از حيطههايي است كه پيشرفت علم پزشكي و فناوي هاي مربوطه توانسته است امكان پاسخ گويي به نياز انسانها را فراهم آورد. رحم جايگزين از جمله راههاي انتخابي براي داشتن فرزند است. 
تصميم گيري در مورد استفاده از اين روشها متأثر از درک و ميزان آگاهي خانوادهها و نيز انتظارات و نگرش افراد جامعه نسبت به استفاده از اين فن آوريهاست که نگرش جامعه نيز تا حد زيادي تحت تأثير ميزان آگاهي عموم در مورد اين روشها قرار دارد. تجارب شخصي نويسنده که رساله دکتري خود را بر روي مادران استفاده کننده از رحم جايگزين انجام داده است و نتايج بيش از پنج سال تحقيق و مطالعه بر روي اين مادران، حاکي از عدم آگاهي عميق خانوادهها از فرآيند رحم جايگزين و نياز مبرم آنها به دريافت حمايت و اطلاعات صحيح و علمي است. همين عامل انگيزهاي شد براي تدوين کتاب حاضر که مدتها دغدغه فکري نويسنده بوده اما مجال آن را نيافته بود. 
در اين کتاب سعي شده است که تا حد امکان مراحل و فرايند فرزند دارشدن به شيوه رحم جايگزين، گام به گام و به زبان ساده تشريح گردد. همچنين در لابهلاي مطالب کتاب نيز تجارب واقعي مادران استفاده کننده از رحم جايگزين که در سالهاي تحقيق با آنان مصاحبه شده، متناسب با محتوا آورده شده است.

محصولات مرتبط