آنتياکسيدانها در آندرولوژي

کد محصول
موجودی انبار موجود

امروزه ناباروري هشت تا 12درصد از زوجهاي در سنين باروري را درگير ميکند. اتيولوژي مردانه بهتنهايي مسئول 20 تا 30درصد از موارد ناباروري است و ردّ پاي آن در 50درصد موارد کلي مشاهده ميشود. در 15 تا 30درصد از موارد ناباروري، دليل غيرقابل توضيح بوده و تصور ميشود عوامل مردانه از جمله اختلال در پارامترهاي مني مانند تحرک، تعداد و مورفولوژي اسپرم، سهم عمدهاي در ايجاد اينگونه از ناباروري داشته باشد. تنشاکسايشي از عوامل اصلي شناخته شده در اختلال پارامترهاي مني است و بدينجهت شناخت دقيق سازوکارهاي ايجاد اين اختلالات و عوامل تشديد کننده و تخفيف دهندهي آنها مانند استفاده از آنتياکسيدانها، ميتواند در درمان اين گونه از ناباروري کمککننده باشد.

مترجم دکتر بهزاد عباسي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1397
شابک 978-600-8486-06-0
شمارگان 1000 نسخه

محصولات مرتبط