• info@royaninstitute.org
  • 021-23562000

بانک DNA

تشخیص اختلالات ژنتیکی و تحقیقات پایه ای درباره ژن ها نیازمند ژنوم انسان است. جمع آوری نمونه یکی از اساسی ترین بخش‌های یک تحقیق محسوب می شود. نمونه های ژنتیکی جزء ذخایر گرانبهای هر کشوری محسوب می شود. از آنجا که از سراسر کشور و از قومیت های مختلف به علل ناباروری، سقط مکرر و ... به پژوهشگاه رویان مراجعه می کنند و گاه در بین مراجعان مواردی خاص مشاهده می شود، این مرکز از جمله مراکزی است که دارای توانایی بالقوه خوبی در زمینۀ تهیۀ نمونه های بانک DNA  است. 
بانک  DNA، نمونه های مرتبط به یک تحقیق را فراهم می‌کند و این امکان را مهیا می سازد که طرح های پژوهشی در زمینۀ ژنتیک، داخل پژوهشگاه و در صورت لزوم در خارج از پژوهشگاه با سرعت بیشتری انجام شود. با حفظ نتایج طرح های تحقیقاتی که با کمک بانک انجام می شود در هر زمان، تحقیق بر روی نمونه هایی صورت خواهد گرفت که قبلا از لحاظ جنبه های دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند. لذا هیچ تحقیقی به ارزشمندی انجام آن با نمونه‌های نگهداری شده در بانک نخواهد بود.
در حال حاضر نمونه های زیر در بانک موجود است:
1-    نمونه هایی از مردان نابارور
2-    نمونه هایی از زنان نابارور
3-    نمونه هایی از زوجین 
4-    سایر موارد
جهت استفاده از نمونه های موجود در بانک DNA پژوهشگاه رویان توجه به ضوابط بانک ضروری است.

ضوابط بانک DNA پژوهشگاه رویان

1.    بانک DNA نمونه های مورد نیاز جهت تحقیق را تامین خواهد کرد.
2.    محقق ملزم است نتایج به‌دست آمده بر روی هر نمونه را جهت تکمیل کردن اطلاعات هر بیمار به بانک ارائه کند.
3.    بانک DNA حق استفاده از نتایج منتشر شده توسط محقق را با ذکر منبع و ماخذ دارد.
4.    محقق ملزم است که از نمونه های DNA صرفا برای تحقیق مذکور استفاده کند و حق استفاده از آنها در تحقیق دیگری را ندارد.
5.    محقق مجاز نیست از نمونه ها برای اهداف تجاری استفاده کند.
6.    محقق ملزم است باقی مانده نمونه های مورد استفاده خود را به بانک DNA باز گرداند. 
7.    محقق ملزم است در صورت چاپ مقاله و هرگونه انتشارات نهایی و گزارش‌های ارائه شده در کنگره و رسانه ها در بخش مواد و روش‌ها و همچنین تقدیر و تشکر قید کند که از نمونه های بانک DNA گروه پژوهشی ژنتیک ناباروری پژوهشگاه رویان استفاده کرده است و یک کپی از مقالات منتشر شده یا گزارش نهایی را به بانک DNA پژوهشگاه رویان ارسال کند. 
8.    محقق مجاز نیست نمونه¬ها را در اختیار محققان دیگر بگذارد، مگر اینکه از بانک DNA پژوهشگاه رویان کسب اجازه کرده باشد.
9.    در پروژه های داخلی چنانچه بانک DNA تهیه نمونه را بپذیرد، نمونه متعلق به بانک خواهد بود و محقق صرفا برای تحقیق مصوب می‌تواند از آن استفاده کند و باقی مانده نمونه می‌تواند توسط بانک در اختیار سایر محققان قرار گیرد.
10.    نمونه های اهدایی محققان به بانک می‌تواند با ذکر حقوق معنوی محقق در اختیار سایرین برای تحقیق قرار گیرد.
11.    محققان خارج از پژوهشگاه رویان نیز می‌توانند به یک شرط از نمونه‌های بانک DNA استفاده کنند:
•    به صورت پروژۀ مشترک با پژوهشگاه مطرح شود و یک محقق از پژوهشگاه به عنوان همکار اصلی طرح معرفی شود.